รับสมัครนักศึกษา มอ. ทํางาน part time

รับสมัครนักศึกษา มอ. ทุกระดับชั้นสนใจมาชวยงาน/ฝกงานดานงานวิเทศสัมพันธ โดยมีคาตอบแทน
ผูสนใจสมัครไดที่งานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี โทร. ภายใน 2253-5 หรืออีเมล psu-international@psu.ac.th

โดยแจงรายละเอียด ชื่อ-สกุล ชั้นป คณะ และวัน เวลา ที่สะดวกในการทํางาน มายังงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ดวน รับจํานวนจํากัด

ลักษณะงาน

  1. ชวยตอนรับแขกชาวตางชาติของมหาวิทยาลัย
  2.  งานแปล
  3. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย