Call for Application: AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science 2021

       สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ/สาขาวิชา ที่มีความรู้ความสนใจทางด้าน Human Security Development (HSD) และ Energy Science เข้าร่วมโครงการ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science ระหว่างวันที่ 11-23 มกราคม 2564 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น อนึ่ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย คณะผู้จัดงานจะปรับรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดออนไลน์

       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดรับนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย โดย Programme Committee จะคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 15 ราย ให้มีสิทธิ์ได้รับทุนจาก JASSO (Japan Student Services Organization) จำนวน 80,000 JPY หรือ ประมาณ 23,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่า Participation fee จำนวน 10,000 JPY หรือประมาณ 3,000 บาท (ชำระเงินสดในวันแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม อนึ่ง หากเป็นการจัดออนไลน์จะไม่มีค่า Participation fee) ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่น ค่ารถรับส่งสนามบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง และค่าอาหารระหว่างเข้าร่วมโครงการ โดย Kyoto University จะรับผิดชอบค่าที่พักและสำรองที่พักให้

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผ่านทาง Google Form  ดังลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNnlnDXZkDhck9b5OnS0q5-UvRiNKXcOzkvMX2N9RNcZ93vg/viewform?usp=sf_link