ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประเทศโมร็อกโก (Deadline 10 สิงหาคม 2563)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุน ในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดของทุนการศึกษา และใบสมัคร ดังปรากฏในเว็บไซต์ 

เข้าดูเอกสาร

นักศึกษาผู้สนใจขอให้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยลายมือ และขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยตรง ภายในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)  

EdocFile