ทุนวิจัยภายใต้โครงการ the AUN-KASEAS Exchange Fellowship Programme 2016/2017 (Deadline 25 ก.ค. 59)

       สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ the AUN-KASEAS Exchange Fellowship Programme 2016/2017 ซึ่งเป็นทุนในการทำวิจัย จำนวน 10 ทุน ภายใต้ the ASEAN-Korea Future Cooperation Fund สำหรับคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในแถบอาเซียน ที่สนใจเรื่อง Korean Studies, East Asian studies หรือสนใจความร่วมมือด้านการวิจัยในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกันกับมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลี โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้เงินสนับสนุนในการทำวิจัยแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ 1) ทุนจำนวน 4,000 USD สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2) ทุนจำนวน 5,000 USD สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัย 3) ทุนจำนวน 6,000 USD สำหรับอาจารย์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏในเอกสาร (1. Announcement letter 2. Term of Reference 3. Proceeding_Exchange Fellowship Program 2015 4. Application Form) ดังลิงค์ข้างท้าย

       ขอกรุณาส่งใบสมัครพร้อม CV และ research proposal ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ (email: kawissara.k@psu.ac.th) ภายในวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เพื่อดำเนินการเสนอชื่อไปยังAUN ต่อไป