โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (Cultural Exchange Program 2017)

 


ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ/ วิทยาเขต สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Program)

ณ  Jiangxi Normal University (JXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง