สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และ National University of Singapore ขอเชิญส่งผู้แทนนักศึกษา จำนวน 2 คน (สำหรับ Educational Forum 1 คน และ Speakers’ Contest 1 คน) พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล จำนวน 1 คน เข้าร่วม the 17th AUN and 6th ASEAN+3 Educational Forum and Young Speakers’ Contest 2017 ณ National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN+3 in an Era of Global Uncertainty: Responses and Optimism” รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏในเอกสาร ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าเดินทางในพื้นที่ ค่าอุปกรณ์ และค่าอาหาร และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าประกันการเดินทาง ผู้สนใจขอความกรุณาแจ้งชื่อและส่ง Registration form ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา (email: kawissara.k@psu.ac.th) ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Registration form ได้จากลิงค์ข้างท้าย