Scholarships

ทุนพัฒนาบุคลากร

 
1. ทุนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ (การเจรจาฯ และการเดินทางไปราชการ/ ประชุมเพื่อเสนอผลงาน/ กิจกรรมภายใต้ MOU/ การจัดประชุม อบรม สัมมนานานาชาติในประเทศ)

1.1 ประกาศ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจของผู้บริหารและการเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559ประกาศ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจของผู้บริหารและการเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

 1.2 ประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559ประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

หมายเหตุ

- รายชื่อประเทศในกลุ่มประเทศ ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง และประเภท จ
- คำแนะนำในการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
- แบบบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

 

 

 

เชิญชวนผู้สนใจสมัครแข่งขันชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program) ประจำปีการศึกษา 2558

Fulbright_Global_Undergraduate_Exchange_Program_Announcement_2015

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคมวัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

 1. ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กำหนด (Global Undergraduate Exchange Program)
 2. ทุนสำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2015/Spring2016)
Download Fulbright Announcement (PDF)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org และกรอกสมัครแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอัพโหลดเอกสารสำคัญเข้าระบบ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ World Learning ตามลิงค์ต่อไปนี้ http://www.worldlearning.org/what-we-do/projects/global-ugrad/global-ugrad-resourceportal/ (เลือก Global UGRAD Online Student Application และลงทะเบียนสมัคร Global UGRAD: East Asia and the Pacific)
 2. ผู้สมัครพิมพ์ (Print out) เอกสารใบสมัครจากระบบ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัคร) พร้อมแนบเอกสารสำคัญตัวจริงประกอบตามรายละเอียดข้างต้น และส่งไปที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อทำการคัดเลือกภายในโดยมหาวิทยาลัยต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074 282 253 /เบอร์ภายใน 2253 หรือ Email: psu-international@psu.ac.th หรือที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 0-2285-0581-2 ต่อ 106

Erasmus Mundus Scholarships for PSU Students and Academics

European Union Ambassador invited all PSU students and academics to apply for Erasmus Mundus Scholarships, which will allow them to further their studies in Europe (Action 1), or to establish joint/ exchange programs or research with European higher education institutions (Action 2). He also mentioned that for Action 2 there are 22 Erasmus Mundus Scholarships allocated to PSU and 29 allocated to all Thai nationals.

Action 1: Erasmus Mundus Master Courses and Joint Doctorates
• Students (masters and doctoral students) and academics/ researchers should apply to the selected Erasmus Mundus universities.
• Programs include study and research periods, in at least two universities, and award recognized double, multiple or joint degrees.
• Study periods: between 3 months and 3 years.
• The scholarship is: up to 24,000 Euro per year for Master Courses
                                        60,000 to 130,000 Euro for three-year Joint Doctorates.

How to apply?

1) Go to Erasmus Mundus website:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php

2) Click on the link to: Erasmus Mundus Masters Courses (EMMC)
                                                           Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJD)

3) Select your course and go to the website of your chosen course, to find out information concerning application procedures, language requirements, etc.

4) Send your application directly to the coordinator of your selected course.


Action 2: Erasmus Mundus Scholarships for Mobility

Students of European and Thai partner universities that belong to consortia can apply directly within the consortium. These consortia may also accept applications from students of non-partner universities.

For information on scholarships for Thai students, go to:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

and click on the link for Action 2. There is a list of countries covered by each project.

PSU is already part of two consortia including European universities:
• University of Rome La Sapientza (Italy) – “Higher Education Consortium in Earthquake Risk Mitigation Developmental Issues in Disaster Prevention and Management”;
• University of Nice Sophia Antipolis (France) – Erasmus Mundus Action 2 “Erasmus Mundus Mobility with Asia-East (EMMA-East)”.

For more information, please click on the Power Point presentations and PDF documents.

Junior Research Fellowship Program 2014 (France)

Junior Research Fellowship Program 2014 (France)

1. Program Overview & Eligibility Requirements

French embassy logoThe Junior Research Fellowship Program supports Thai post doctorates graduated in 2009 or after, who intend to conduct a research project of two (2) to six (6) months within a French laboratory. All fields of research will be considered based on the criteria of excellence. The fellowship consists of a round trip ticket from Thailand to France, a monthly living allowance and the social insurance while staying in France.


Application Form (PDF) Program Information (PDF)

2. Selection Process

In order to identify the successful candidates, the selection committee will consider:

 • The scientific and technical quality of the project
 • The methodological rigour of the scientific approach
 • The long term scientific and/or technical benefits
 • The adequacy with the candidate background & knowledge

3. Selection Schedule

 • Deadline for Submission: December 16th, 2013
 • Results at the end of January 2014
 • Departures can be from March 1st, 2014
 • Return trip has to be before December 31st, 2014

4. Documents to be provided:

 • The filled and signed application form
 • Passport Photocopy
 • Up-to-date résumé stating the entire curriculum (including list of publications)
 • Cover letter explaining motivations and interests in the project
 • Copies of academic diploma
 • Detailed description of the research project to be conducted in France
 • Letter from the hosting laboratory in France

Optional documents:

 • Academic and/or professional recommendations
 • Language proficiency certificates: French (TCF, DELF, DALF, academic degree,…) and/or English (TOEFL, TOEIC, etc.)

 

Application must be sent by post (with the supporting documents) to:

French Embassy – SCAC/CSU
Salisa Limsakul
CAT Tower, 23rd Floor
Charoenkrung Road
Bangrak, 10500 Bangkok

BEFORE December 16th, 2013

If you need more information, please contact by e-mail: fellowship@francothai-science.org