2023 Asia University Summer Program

Asia University สาธารณรัฐไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วม 2023 Summer Program physical classes and online classes เปิดสอนทั้งหมด 13 โปรแกรม และนักศึกษาจะได้รับ 3 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่า Transcript และ ใบจบการศึกษา 25 USD

ผู้สนใจ กรุณากรอกแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้ว ผ่านคณะ/วิทยาเขตต้นสังกัด ไปยังศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการเสนอชื่อนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบคณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ https://ccs.asia.edu.tw/?locale=en

และสามารถกรอกฟอร์มได้ที่ https://forms.gle/GdkrssstQPVpPAWs7