โครงการ NCU Exchange Program 2022 (Spring Semester)

       Nagoya City University (NCU) ประชาสัมพันธ์โครงการ NCU Exchange Program 2022 (Fall Semester) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ผู้สมัครระดับปริญญาตรีต้องมีผลคะแนน JLPT ระดับ N2 หรือเทียบเท่า และผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาต้องแนบเอกสาร Proposed Research Area ประกอบการสมัครด้วย

       นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร Fact Sheet และแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย ผ่านคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565