Call for Application : BBU Summer Camp 2017 (Deadline 2 May 2017)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Camp 2017 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โครงการจัดขึ้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสมาชิก AUN และ สมาชิกสมทบ ASEAN+3 ระดับปริญญาตรี จำนวน 30 ราย แบ่งเป็นนักศึกษาไทย 15 ราย และนักศึกษานานาชาติ 15 ราย โดยโครงการมุ่งเน้นวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาจะสนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทางในพื้นที่ ค่าเข้าร่วมโครงการ และ ค่าอาหารทุกมื้อ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและค่าใช้จ่ายส่วนตัว รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏในเอกสารข้างท้าย ผู้สนใจขอให้ส่งใบสมัครและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังงานวิเทศสัมพันธ์

กองบริการการศึกษา (email: psu-international@psu.ac.th)
ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมและส่งไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

 

Application Form 2017 

 

BUU Summer Camp Poster

 

 

Attachments:
Download this file (02 Application Form 2017.pdf)02 Application Form 2017.pdf[ ]152 kB