Call for Application AUN Students Week on Sustainable Development (Deadline 16 June 2017)

สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 2 คน (นักศึกษาชาย 1 คน และหญิง 1 คน) เพื่อเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ “AUN Students Week on Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 9-22 กรกฎาคม 2560 ณ Universitas Indonesia (UI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่ผู้จัดกำหนด และนักศึกษาผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิต จำนวน 3 หน่วนกิตเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ทั้งนี้ UI มีทุนสนับสนับสนุนค่าเข้าร่วมโครงการ 400 USD และค่าที่พัก สำหรับผู้แทนนักศึกษาคนแรก และ มีทุนสนับสนุนค่าที่พักสำหรับผู้แทนนักศึกษาคนที่สอง รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏในเอกสารข้างท้าย

นักศึกษาผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานที่กำหนดผ่านทางคณะต้นสังกัดและขอให้คณะจัดส่งรายชื่อนักศึกษาโดยเรียงลำดับ ตามการคัดเลือก พร้อมใบสมัครและหลักฐานที่กำหนด ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา (Email: kawissara.k@psu.ac.th) ภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อไปยังผู้จัดงานต่อไป