Call for Application Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018 (Deadline 27 June 2017)

สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ร่วมกับ Daejeon University (DJU) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน ณ DJU จำนวน 20 ทุน ภายใต้โครงการ "Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018" ซึ่งสนับสนุนโดย the ASEAN-ROK Future Oriented Cooperation Programmes

Funds และ DJU  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  2. ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา
  3. ทุนการศึกษาจะครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันอุบัติเหตุพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 300 ดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

รายละเอียดของทุนเพิ่มเติม พร้อมทั้งหลักฐานการสมัคร และ ASEAN Student Handbook 2017 ดังปรากฏในเอกสารข้างท้าย

โดยขอให้นักศึกษาส่งหลักฐานฉบับจริง และฉบับสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ ผ่านคณะต้นสังกัต ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ภายในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560  เพื่องานฯ จะจัดส่งไปยัง AUN และ DJU ได้ทันตามกำหนดเวลาและเพื่อเข้ารับการคัดเลือกต่อไป