โครงการ KU Short-term Exchange Programs (KUEP/KUEP-Online) 2022-2023

       Kanazawa University ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทภายใต้โครงการ Kanazawa University Short-Term Exchange Program (2022-2023) ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ โครงการ Kanazawa University Japanese Language and Culture Program โครงการ Kanazawa Universiity Exchange Program (KUEP) และโครงการ Kanazawa University Online Exchange Programs (KUEP-Online) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

       นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ KUEP หรือ KUEP-Online สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ฯ ได้จาก https://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/short-term-exchange-programs-at-kanazawa-university-2020-2021/ และสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย ผ่านคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 สำหรับการเข้าร่วมโครงการในเดือนเมษายน 2565 และภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับการเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2565

       สำหรับโครงการ Kanazawa University Japanese Language and Culture Program จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม 2565